Förstelärare, nyhetsbrev 3

Så har vi haft möjligheten att få träffas igen, alla förstelärare. Ett trevligt och givande möte där vi fått inspiration, lyssnat till förstelärare som delat med sig av goda exempel och kloka tankar.

Skolledningen presenterade sig och vi fick träffa Anders Jolby, Torsten Flemming och Lena Nordström. Lena presenterade även de två lektorer från gymnasiet Katrin Lilja Waltå och Gunnar Gahnström.

Vår förste inspiratör för dagen, Sabine Andersson Buskas – Samordnare för regiongemensamma ämnesträffar i matematik samt ansvarig för implementering av den nya matematikplanen. Sabine berättade bl a. om de utbildningar hon ansvarat för under vecka 44, teach meet, olika stationer för att delge varandra.  Mötena med alla kollegor då hon besökte de olika skolorna, där det ges möjlighet att dela erfarenheter, en känsla av sammanhang, där hon möts av den positiva anda och vilja till utveckling. Där frågor får svar, men även skapar fler frågor, nyfikenhet och en vilja att tillsammans utvecklas. Tankar och funderingar om hur hon ska gå vidare i sitt uppdrag, att finnas som stöd, stötta skolor för att komma igång med sitt arbete, workshops m m. Tankar och planer på ett långsiktigt arbete för att skapa ett gemensamt vi, i det kollegiala arbetet.

Johan Bergström – Att utveckla det pedagogiska samarbetet och övergången mellan grundskola och gymnasium. Johan inspirerade oss genom att berätta hur han tänker kring förstelärarens uppdrag: att göra skillnad, bidra med något, att kunna utveckla undervisningen på den egna skolan, att skapa och delta i nätverk som leder till utveckling. Att kunna göra karriär ska var något positivt och sporrande. Allt detta kan göras med rätt förutsättningar bl a. att uppdraget är tydligt, tid ges för att kunna utföra sitt uppdrag samt mandat från skolledningen och att det finns en acceptans från gruppen. För att nå acceptansen genom de möjligheter han beskrivit måste man utse en formell ledare. Detta beslut måste komma från en chef/rektor. För att kunna bli den informella ledaren där gruppen känner att man är kompetent och att gruppen känner att man vill dess bästa. Fokus i uppdraget är också det pedagogiska samarbete mellan lärare, regelbundna möten, ha ett långsiktigt mål och forma en handlingsplan i matematik som når från åk 7-gymnasiet. Johan avslutar med några klokord: Ta initiativ! Visa upp! Tro på dig själv! Och uppmuntra andra!

Linda Sippmanne berättar för oss om det pågående PRIO-arbetet på ön. (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) ett utvecklingsarbete som bedrivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Linda berättar om alla positiva möten mellan kollegor, drivet att få utvecklas tillsammans. Viljan till att hitta nya lösningar. Detta ger förändringsledarna inom PRIO möjligheten att sprida de goda exempel de möter på skolorna vidare på ön –det kollegiala lärandet.

Efter arbete i de olika klustren kring frågeställningar avslutar Johan Bard – IT-pedagog. Han pratar om det nya forumet pedagoggotland.se. Hur han vill utveckla detta forum och ersätta de andra, de gamla som ingen läser. Ett forum som ska vara lättåtkomligt, ett forum som är kopplat till andra sociala medier och där vi ska synliggöra det vi gör. Syftet med pedagoggotland.se är att utveckla arenor, metoder och nätverk för att stödja det kollegiala lärandet, synliggöra det pedagogiska arbetet. Även synliggöra föreläsningar, seminarier och kurser, aktuell forskning samt samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland kring partnerskolor. En uppmaning från Johan Bard att upptäcka och använda bloggen, pedagoggotland.se. Som vår kollega Johan Bergström sa: Ta initiativ! Visa upp! Tro på dig själv! Och uppmuntra andra!

En annan förstelärare som också inspirerar är Anders Randler – Att utveckla det pedagogiska samarbetet och övergången mellan grundskola och gymnasium. Läs om hans arbete – Matematiken i mitt hjärta.

Förstelärarens roll

”Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolor är en tydlig framgångsfaktor. Genom öppna och transparenta rekryteringar blir möjligheterna att lyckas med förstelärarens arbete större. En regelbunden kommunikation och dialog är en annan viktig förutsättning.”

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/forstelararens-roll-1.257719

Kajs-Marie Kotz, samordnare för förstelärare