Att vara eller inte vara en likvärdig skola? Det är frågan

Hur kan skolan uppfylla det lagkrav med de förutsättningar som ges i idag för de elever från andra kommuner som är placerade enligt socialtjänsten (SoL),  lagen om vård av unga (LVU)?  

I Barnkonventionen under artikel 2 står det ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.” Är det så det ser ut idag i Sverige med dess system kring barn och ungdomar placerade i familje- eller behandlingshem?

SoL (Socialtjänstlagen) lyser inte hela dagen

Barn/ungdomar som av samhället med tvång eller frivilligt placeras i familjebehandlings får stöd i hemmet. Ofta behöver barnet/ungdomen byta miljö för att få en omstart i livet och flyttas till annan ort. Socialtjänsten har oftast mandat att följa upp och hålla kontakt med vårdnadshavare, skola, familje-/ behandlingshem och ersättning utgår för att täcka barnets/ungdomens behov.

Samtidigt har vi skolplikt. Hen ska bli elev och utvald skola ska kunna tillgodose eleven och ge bästa förutsättningar för hen att lyckas utan att allt som oftast få kunskap om bakgrund/behov.

Vem bär ansvaret för att kunna erbjuda bra skolgång från första skoldagen?

Borde detta ansvar inte också ligga hos socialtjänsten innan placering av barn/ungdom sker?

Frågetecknen blir fler

Ofta kan de vara så att barnet/ungdomen kommer med förlorad skolgång och/eller omplaceringar så koncentration och fokus kanske inte alltid är det bästa. Hur fördelas då ansvaret för barnet/ungdomen och stöttning från SoL till skolan för att ge bästa förutsättningar? Utifrån forskning vet man att det finns en riskfaktor i att ha varit placerad i familje-/behandlingshem. Det är en skör elev som kommer till skolan, hen är i en omställningsprocess och behöver mycket stöd. Hur kan snabb stöttning komma till stånd även över hela skoldagen? Är det ekonomin som styr vilka förutsättningar som ges?

Hur ska jag med hedern i behåll och skolans värdegrund som bas säga att alla har lika värde och att vi erbjuder en likvärdig utbildning, att vi jobbar förebyggande för att främja skolnärvaro och ge en tillgänglig lärmiljö när det inte är med sanningen överensstämmande? Hur kan detta få fortgå?

Skollagen §3:3

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”

Kan vårdnadshavarna anmäla oss, eller är det socialtjänsten som ska anmälas? Är det jag som ska anmäla och vara barn/ungdomens språkrör redan innan jag vet vem de är? Eller behöver jag aktivera mig politiskt för att kunna göra en skillnad i frågan?

Åsa Eklund, Special- och förstelärare, Solklintsskolan

 

Referenser

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige.  http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf