Kan en hatt vara en hjälp vid ett textsamtal?

För väldigt många år sedan läste jag en artikel i Lärarnas Tidning.  Artikeln handlade om en svensklärare som hade besökt Nya Zeeland. Med sig hem hade läraren en idé om att utveckla läsandet och lyfta samtalet om det lästa till en ny nivå. Artikeln i tidningen hette Hatten på för läsecirkeln. 

Läscirkeln går ut på att eleven läser en text eller en bok och reflekterar kring texten ur olika perspektiv. Det är där de så kallade hattarna kommer in. Svenskaläraren i artikeln använde sig av riktiga hattar i undervisningen jag skapade hattarna i papper och de ser ut så här;

Gul hatt – positivt.
Svart hatt – negativt.
Blå hatt – tänk vidare.
Röd hatt – känslor.
Grön hatt – nya idéer.
Vit hatt – fakta.

Förutom hattarna kan eleverna få olika roller när de läser en text eller bok, rollerna ser ut så här;

Ordföranden. Ska se till att alla lyssnar och inte avbryter. Fördelar ordet och tackar medlemmarna för deras inlägg. Väljer ut vilka hattar som gäller och som skall diskuteras. Ordförande ska vara förberedd med frågor som hen vill ställa till övriga i gruppen.
Sammanfattaren. Ska sammanfatta det lästa avsnittet med minst tio meningar.
Ordletaren. Ska leta efter svåra, intressanta och konstiga ord, slå upp dem i en ordlista och skriva ned förklaringarna.
Illustratören. Ska illustrera en person, en händelse eller ett händelseförlopp från textavsnittet, och berätta om sin bild för gruppen.
Karaktärsresaren. Ska beskriva minst två personer i avsnittet, hur de ser ut och hur de är.

Artikeln publicerades 2009 och jag har sedan dess använt mig av detta i min egen undervisning på elever från år 2-6.

Det jag har lärt mig genom åren är att arbeta igenom alla delar noggrant innan för att få det bästa resultatet. I den klass jag undervisar i nu, år 4-5 har jag gjort så här;

Jag börjar med att leta fram en text och oftast hittar jag texterna på en läsande klass. Jag delar ut texterna i klassen, berättar att vi ska arbeta med hatt röd (känslor) och hatt gul (positivt). Eleverna har oftast överstrykningspennor i högsta hugg för att på så vis kunna markera i texten direkt när jag läser texten högt för eleverna. Detta är viktigt för de elever som är lässvaga ska kunna hänga med i samma undervisning. När jag har läst klart får varje elev läsa texten igen tyst för sig själv och markera i texten sådant som väcker känslor hos eleven och det som känns positivt i texten. De ska också anteckna antingen direkt i textkopian eller i en anteckningsbok varför de gör de val de gör. Efter det får de reflektera i mindre grupp för till sist diskutera i helklass. Vi plockar ut citat ur texten, kopplar citatet till en hatt och motiverar varför man gör kopplingen mellan citat och hatt. Sedan får de en läxa hem med en ny text men med samma hattar för att träna. Så går jag igenom alla hattar.

När hattarna är klara går vi på de olika rollerna. Förarbetet är uppbyggt på precis samma sätt som hattarna. Eleverna får texter som jag läser högt och de bearbetar texterna utifrån den roll som ska tränas, som exempel ordletare. När eleverna är klara i det enskilda arbetet diskuteras orden i mindre grupp för att till sist diskuteras i helklass. Samma sak händer här att eleverna får nya texter som läxa där de tränas i de olika rollerna.

I förra veckan var vi då äntligen framme vid det första textsamtalet. Jag hade delat in eleverna i mindre grupper, 4-5 personer blir lagom. I varje grupp har jag fördelat rollerna och alla roller behöver inte vara representerade varje gång men i varje grupp måste det finnas en ordförande. Ordförande är den som leder samtalet och kopplar texten till hattarna. Inom gruppen har alla elever läst samma text. Arbetet har förberetts hemma genom en läxa. I skolan samlas eleverna sedan i de olika grupperna och själva textsamtalet kan nu sätta igång med hjälp av ordförande i gruppen. Jag som lärare går runt i de olika grupperna och lyssnar på samtalen om texterna. Vid första gången får du som lärare räkna med att en del grupper är klara på 10 minuter. Medan andra grupper kan samtala hur länge som helst om en text. Då gäller det att stötta och hjälpa de grupper som blev snabbt klara och moddelera hur man kan göra för att vidga samtalet.

Efter första textsamtalet fick mina elever reflektera enskilt i sina loggböcker kring hur det gick, vad de hade lärt sig och vad de kan utveckla till nästa gång.

Ulrika Pettersson, lärare, Vänge skola