Av pedagoger, för pedagoger

Under tre dagar har jag varit på SETT-mässan, en mötesplats för modernt och innovativt lärande. Jag hann med att lyssna på femton föreläsningar och av dessa var det några som stack ut lite mer än de andra. Jag börjar med föreläsningen Från teknik till pedagogik från gymnasieskolan i Skellefteå kommun.

Inte intresserad av det digitala? Det gör inget för egentligen handlar det här inte om det digitala utan om att ta till vara på den kompetens som finns i den verksamhet du befinner dig i. Det här handlar om skolutveckling.

Föreläsningen Från teknik till pedagogik visar hur gymnasieskolan i Skellefteå tittade på sin egen verksamhet för att se hur de kunde höja grundnivån hos sin personal för att de skulle kunna arbeta med digitala verktyg i sin undervisning. Gymnasieskolan samarbetade först med Umeå universitet och därefter hölls utbildning av MediaCenter Västerbotten  som de sedan 2013 har kört vartannat år. All personal fick gå utbildningen som löpte under ett läsår. Utbildningen lades ut på gymnasiets lärplattform för att på så sätt få igång personalen att använda den. Lärarna fick med andra ord agera både lärare och elev genom att använda lärplattformen under utbildningens gång.

Under resans gång har fokus gått från att ligga på hur dåligt tekniken (iPads, datorer, projektorer, ljudutrustning) har fungerat till hur det pedagogiska arbetet kunde utvecklas med hjälp av digitala verktyg. Utifrån utbildningen från Media Center Västerbotten växte det slutligen fram workshops, ca 5 gånger per läsår, där varje träff var 1,5 timme lång. Gymnasieskolan i Skellefteå hittade ett bra koncept på vad dessa workshops kunde innehålla genom att lyssna på sina lärare och arbetslag för att se vilka behov de hade gällande fortbildning. När gymnasieledningen hade fått in förslag på ett ämne som en workshop kunde innehålla kontaktade de inte ett externt utbildningsföretag utan letade internt på skolorna efter lärare som kunde tänka sig att leda en workshop. Om de inte hittade någon lärare tog de in externa utbildningsföretag viket inte har hänt så ofta. Genom att använda sig av och lyfta fram sina verksamma lärare skapade gymnasieskolan i Skellefteå ett klimat där lärarna kände sig delaktiga och där en känsla av möjlighet till att  kunna påverka fortbildningsmöjligheterna blev väldigt tydliga. Alla workshops lades upp i ett bokningssystem där lärarna valde det ämne de var intresserade av och fortbildningstillfällena låg alltid på ordinarie konferenstid.

För att försöka få med fler lärare som vill hålla en workshop har gymnasieskolan i Skellefteå även haft TeachMeet. Efter att lärarna hade gjort en 2 eller 7-minutersdragning har det ibland fungerat som ett intresseväckande startskott för lärarna vilket i sin tur inneburit att flera av dessa lärare har velat hålla i en längre workshop.

Föredömlighet och kollegialt arbete har varit ledord där lärarna själva har påverkat innehållet på sina fortbildningsinsatser. Gymnasieskolan i Skellefteå kommun har använt den kompetens som funnits i kommunen vilket slutligen har stärkt lärarna i deras yrkesroll. Alla har något att erbjuda vilket denna delningskultur har visat och i slutändan gett bra resultat.

Det jag vill lyfta fram här har ingenting med det digitala att göra, gymnasieskolan i Skellefteå kunde lika gärna ha valt att fokusera på formativ bedömning, läroplansdiskussioner eller nationella prov för sina utbildningsinsatser. Det jag vill lyfta fram är hur en kommun tar till vara och framför allt tror på den kompetens som finns bland de verksamma lärarna. Jag hoppas att fler kommuner tar efter ett skolutvecklingsprojekt som detta.

Marie Andersson, IT-pedagog, UAF