Nu har då äntligen sommaren kommit!

I veckan som gick hade jag nöjet att få närvara då fem av våra skolledare avslutade sin rektorsutbildning vid Uppsala universitet. Efter tre års deltidsstudier kunde de redovisa sina insikter vid olika seminarier, som de genomförde tillsammans med sina kurskamrater. Platsen för detta var ett Sigtuna som var upplyst av sommarsol och skön värme och Laila Borwall, Marika Pettersson, Carin Lindby, Gun Thomsson och Marcus Larsson lyste i kapp med sommarsolen.

Vi närmar oss skolavslutningstider och kan glädja oss åt en händelserik och väl genomförd vårtermin. Det ska bli spännande att ta del resultatsamman-ställningar och utvärderingar från våra verksamheter, som ju även utgör viktiga underlag i respektive skola och förskolas systematiska kvalitetsarbete. Detta arbete har verkligen utvecklats under året liksom tydliggöranden av styrkedjan – från politiker till medarbetare.

Under våren har flera utredningar inom skolans område presenterats. En av de mer uppmärksammade är Skolkommissionens betänkande ”Samling för skolan”. Den pekar bland annat på ett större ansvar från statens sida för att säkra likvärdigheten inom landet. 18 maj utnämndes Peter Fredriksson till ny generaldirektör för Statens skolverk. Peter har en bakgrund som lärare, skolledare och nu senast som utbildningsdirektör i Södertälje. Hans gedigna kunskaper om skolan på alla nivåer kommer att vara en bra förutsättning för att staten ska kunna genomföra de stora förändringar i myndighetsstruktur och styrning av skolan som betänkandet pekar på och med beaktande av de kommunala huvudmännens förutsättningar.

På Gotland har utvecklingsarbetet kring nyanländas lärande tillsammans med Statens skolverk tagit fart och samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten har inletts. Även samverkan med Uppsala universitet utvecklas allt mer och sammantaget ger detta oss goda förutsättningar att kunna fortsätta utveckla skolan och förskolan. För att lyckas än bättre med integration och att våra nyanlända gotlänningarna ska komma snabbare i arbete utvecklas samverkan mellan oss, Socialförvaltningen och Arbets-förmedlingen. Detta sker bland annat genom att ”Delegationen för unga till arbete” samlar och stödjer oss för att teckna nya överenskommelser om samverkan över myndighetsgränserna. Vi har också för avsikt att samla resurser inom förvaltningen till en gemensam mottagningsfunktion för nyanlända organiserad inom integrationsenheten

Vi ser fram emot en ny förskola Törnekvior på A7 området som ska ge oss ett behövligt tillskott av förskoleplatser på Gotland. Förskolan beräknas starta under våren 2018 och under hösten kommer man att arbeta med att utforma en pedagogisk inriktning som vi får anledning att återkomma till.

Vår samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltning har nu funnits i ett drygt år och organisationen fungerar väl enligt min uppfattning. Vi är bra på att lära av varandra och hitta den röda tråden mellan våra skolformer. Såväl grundskolan som gymnasieskolan placerar sig i nationella jämförelser bland de 25% bästa skolkommunerna avseende resultat. Vi ligger även bland de högsta när det gäller hur mycket resurser som skattebetalarna satsar på skolverksamhet i sin kommun.

Vid årets budgetberedning beslutades att de ekonomiska sparbeting som ålagts oss ligger fast, att vi får tillskott för att täcka kostnader för ändrade elevflöden och hyreskostnader för den nya förskolan på A7-området men också att vi fått ett sparkrav på oss 2018 på 7,5 mnkr. Hur vi ska hantera detta inom förvaltningen ska vi nu bereda tillsammans med våra nämnder.

Visst kan vi bli ännu bättre på exempelvis övergångar mellan förskola, skola och vidare till gymnasiet, på det kollegiala lärandet och att lära av varandra och på att hitta långsiktigt effektiva lösningar på våra utmaningar.  Visst kan vi bli bättre inom många fler områden, men låt oss nu andas ut och ta oss tid att utvärdera och samla krafter inför resterande del av året. Vi kan vara mycket stolta för det vi alla åstadkommer!

Tack alla för ett professionellt arbete och med förhoppning om en fin och säker skolavslutning!

Anders Jolby, utbildningsdirektör, UAF