Katrin Lilja Waltå – Lektor i svenska

Jag är fil dr i utbildningsvetenskap och lektor i svenska vid Wisbygymna­siet. Min vetenskapliga karriär inleddes med en licentiatuppsats, Läro­böcker i svenska? (2011 Malmö/Lund) i ämnet svenska med didaktisk inriktning. Sedan flera år används den och artiklar som jag har skrivit som kurslittera­tur vid olika universitet och på lärarutbildningar. Allt jag har publice­rat finns tillgängligt digitalt.

Den 30 september 2016 disputerade jag vid Göteborgs universitet i ämnet humaniora med inriktning utbildningsvetenskap. Min avhandling, ”Äger du en skruvmejsel?”, har ett svenskdidaktiskt perspektiv och undersöker läromedel i svenska. Den låg som förstanyhet på Göteborgs hemsida och rönte stor medial uppmärksamhet. Bland annat gjordes en intervju som sändes i Riksradions nyheter och jag har också medverkat i Lärlabbet, ett program som Utbildningsradion sände i TV den 15 mars 2016. Där diskuteras frågor som handlar om hur lärare kan hitta forskning som de kan använda i klassrummet, vad det finns för arenor där de kan ta del av den forskning som finns och vad det finns för arenor där forskare och lärare kan mötas – det vill säga just sådana aspekter som ingår i mitt lektorsuppdrag. Förutom min vetenskapliga bakgrund har jag en bred pedagogisk erfarenhet och under min forskarutbildning har jag månat om att ha kvar en fot i verkligheten – genom att undervisa en dag i veckan.

I botten är jag lågstadielärare, vilket jag har arbetat som under 18 år – ofta i samarbete med förskola och fritidshem och genom att handleda blivande och nyexaminerade lärare. I början på nittiotalet var jag med och startade en Montessori-inspirerad friskola i Nacka kommun, i vilken jag hade huvudansvaret för fortbildning och ämnena svenska och musik. Jag undervisade även på mellanstadiet, arbetade i fritidsverksamheten och vikarierade som rektor under en period. När jag flyttade till Gotland i början på 2000-talet arbetade jag först på lågstadiet med barn som behövde särskilt stöd i sin läsinlärning och senare hamnade jag av en slump på gymnasiet, som svensklärare och sedermera också ämnesansvarig för svenska. Då jag ville fortsätta arbeta på gymnasiet utbildade jag mig till gymnasielärare, samtidigt som jag fortsatte att undervisa.

I dag har jag, som sagt, en lektorstjänst i svenska på Wisbygymnasiet, vilket innebär att min huvudsakliga uppgift är att undervisa elever med fokus på att utveckla elevernas intresse för svenskämnet. Andra centrala uppgifter är att bidra till att höja kunskapsnivån inom kollegiet genom att stötta kollegor i val av metod för undervisningen, bidra med kunskap om aktuell forskning och hur den kan inspirera till att tänka nytt. Även planering och genomföring av studiedagar ingår. I höst är till exempel framstående forskare som Thomas Karlsohn inbjudna. Han intresserar sig bland annat för lärares status – professionsvetenskap – och digitaliseringen av skolan. Ytterligare ett uppdrag som ligger på en lektor är att utveckla och upprätthålla kontakter med universitet/högskola, grundskola och andra lektorer/andra gymnasieskolor. Därför har jag deltagit vid en träff med regionens förstelärare, vilket kan ses som ett först steg mot att etablera en mer kontinuerlig kontakt mellan olika stadier. Vidare har jag berättat om min forskning vid olika konferenser och universitet där aktuell skolforskning presenteras – vilket jag försöker förmedla vidare till mina kollegor, till exempel när jag leder kollegialt lärande. Vidare har jag två pågående forskningsprojekt. Det ena handlar om de allra senaste läromedlen i svenska och det andra som ännu är i sin linda är en undersökning om hur de yngre barnen, på lågstadiet, uppfattar skolan och moment som är kopplade till berättande och läsning.

Ta gärna kontakt med mig om idéer som kan gynna samarbete mellan olika stadier eller om det finns in­tresse av att ta del av min forskning eller om det finns frågor som handlar om pedagogik/didaktik som kan vara värda att lyfta fram i skolans verksamhet. Jag nås lättast via mejl:

kat­rin.lilja_walta@edu.gotland.se

Katrin Lilja Waltå, lektor i svenska, Wisbygymnasiet

Senaste kommentarer
  1. Marie Andersson
  2. Rolf Andersson