Ge återkoppling eller söka återkoppling?

Jag har funderat mycket kring begreppet återkoppling. Vad betyder det egentligen och hur kan vi använda återkoppling för att ge effektivare undervisning?

Bra återkoppling är information som knyter ihop de grundläggande frågorna i lärprocessen. Var är vi? Vart ska vi? och Hur tar vi oss dit? Det är information som klargör vad eleven visat för kunskaper. Den ger helt enkelt stöd för hur vi kan välja att ta nästa steg mot målet.

Ofta ligger fokus i undervisningsdiskussioner på hur vi ska ge återkoppling till eleverna. Återkopplingen är i det fallet information från läraren till eleven som eleven ska ta till sig och handla utifrån, för att utveckla sig. Det är förvisso en viktig informationsväg, men jag skulle vilja slå ett slag för att söka återkoppling.

Återkoppling går då från elev till lärare och bidrar till att ge läraren information om hur undervisningen fortsättningsvis ska planeras. Genom att fortlöpande ge eleverna kontrollfrågor, småtest, stickprov och exittickets, kan vi ta reda på vad eleverna kan, förstår, behärskar eller kanske inte alls förstår. Utifrån detta underlag planerar vi sedan nästa steg i undervisningen.

Kanske behöver vi undervisa om samma sak imorgon som vi gjorde idag, fast på ett annat sätt. Kanske ser vi att eleverna redan behärskar det vi tänkt att vi skulle arbeta med hela veckan. Det handlar helt enkelt om att våga ompröva, vara lyhörd och ta reda på elevernas nivå genom att söka återkoppling. Först då kan man lägga undervisningen i utvecklingszonen, strax ovanför elevernas nuvarande nivå – just där den ger som mest effekt.

Den här typen av återkoppling har tyvärr hamnat lite i skymundan. Kanske beror det på att vi lärare ibland tror att det är enklare att försöka ändra på eleverna än på oss själva. Men faktum är att vi aldrig kan ändra på någon annan än oss själva, och vår egen undervisning. Tydlig undervisning som möter eleverna där de befinner sig är det bästa vi kan ge våra elever.

För att ytterligare förtydliga kan vi dra en parallell till sjukvården. Inom vården är det en självklarhet att läkaren undersöker patienten innan behandlingen påbörjas och att under behandlingens gång ta olika prover för att förvissa sig om att den fungerar.

Skolan har däremot länge haft en tradition av att detaljplanera undervisningen innan man möter eleven och inte förrän i slutet av processen testa vad eleven har lärt sig. Har man tur kanske det kan fungera någon gång ibland, men att kontinuerligt söka återkoppling ger en helt annan effektivitet.

Mårten Sahlin, NO- och förstelärare, Romaskolan