Språkliga utmaningar i en särskild undervisningsgrupp 

Häromdagen hade jag en engelskalektion där vi skulle prata om Thanksgiving. I början av lektionen frågade jag om någon kände till något om högtiden. En elev räckte upp handen och sa ”Jag tror det har något med cykling att göra.” ”Nej, inte riktigt, nu tänker du nog på något annat” svarade jag. Vi tittade sedan på bilder och lyssnade på och översatte en text om ämnet. En av bilderna visade en familj som satt runt ett bord och åt kalkon till middag. Samma elev räcker upp handen igen, pekar på bilden med kalkonen och säger ”Jag sa ju att det handlade om cykling, en stor cykling”.

Jag jobbar som pedagog i tal- och språkklasserna år 4-9 på Solbergaskolan och det kan som ni säkert förstår innebära en hel del språkliga utmaningar. Tal- och språkklasserna är en av Region Gotlands särskilda undervisningsgrupper och finns på Tjelvarskolan (F-3) och Solbergaskolan (4-9). Eleverna i tal- och språkklasserna har en grav generell språkstörning och upptagningsområdet är hela Gotland.

Vad är grav generell språkstörning?

Elever med grav generell språkstörning har svårigheter med språkets form, innehåll och användning. Detta kan till exempel visa sig genom ett litet ordförråd, svårt att hitta ord, svårigheter med att kategorisera ord, svårt med språkförståelse, svårt med uttal och ordföljd. De flesta eleverna har också läs- och skrivsvårigheter i varierande grad.

Vad är mitt uppdrag?

Mitt uppdrag som pedagog i tal- och språkklasserna är att jobba med språk och kommunikation på olika sätt för att eleverna trots sin språkstörning ska nå så långt som möjligt och målet är att de ska nå kunskapsmålen.

Anpassningar

Jag använder alternativa lärverktyg, anpassade läromedel, visuellt stöd och tecken som stöd för att förstärka och anpassa min undervisning. Som pedagog måste jag tänka på att anpassa mitt språk genom att prata långsamt och använda enkla ord. Struktur såväl i schema över dagen som för varje lektion är viktigt för att avlasta elevernas arbetsminne så att mer energi kan läggas på det som ska läras in.

Elever med vanlig språkutveckling behöver vanligtvis repetera nya ord och begrepp 3 – 10 gånger för att lära in dem. Elever med grav språkstörning däremot, kan behöva repetera samma ord flera hundra gånger. Att visuellt och konkret förstärka inlärningen av ord och begrepp är därför en central del i min undervisning.

Språklig förberedelse inför olika ämnesområden

När jag planerar inför nya arbetsområden är mitt första steg att försöka hitta ämnesövergripande teman. I min pedagogiska planering identifierar jag dels nya ämnesspecifika ord och begrepp och andra ord och begrepp som kan vara svåra. Jag planerar också vilka alternativa och digitala lärverktyg eleverna ska använda och hur de ska redovisa sin kunskap på alternativa sätt. Nästa steg är att ta reda på elevernas förkunskaper och sedan följer inlärning av nya ord och begrepp. Tillsammans med vår logoped tar jag fram bildstöd som vi sedan tränar genom att jag visar de nya orden med bild och mening/bilder. Eleverna får sedan förklara orden med hjälp av bildstöd eller förklara muntligt. Vi jobbar endast med några begrepp åt gången för att befästa dem. Ibland jobbar vi t.ex. med memoryspel där man ska matcha ord och förklaring eller ord och förklarande bild. Vi jobbar sedan med att sätta in orden i sammanhang och meningar.

Så här jobbar vi

Vi jobbar oftast med en gemensam ämnestext från ett läromedel på smartboarden. Vi börjar med att titta på och försöka tolka bilderna tillsammans. Sedan läser jag texten och stannar upp vid de ord och begrepp som vi förberett och repeterar deras betydelse. Repetition och efterbearbetning av texten är sedan viktigt. Jag försöker ge eleverna en multimodal undervisning och lägger in praktiska moment och upplevelser. Under arbetets gång kopplar jag nya kunskaper till elevernas förkunskaper.

Bedömning av elevernas kunskaper

Jag följer upp hur eleverna befäst de ord och begrepp som vi arbetat med. När jag bedömer elevernas kunskaper använder jag, förutom att bedöma eleverna under olika arbetsmoment, bl.a. prov med flervalsfrågor, muntliga prov och prov med bildstöd.

Avslutande tankar

Att jobba i tal- och språkklasserna är roligt, utmanande och stimulerande. Att medvetet arbeta med språkförståelse i undervisningen vid förberedelser, under genomförande och vid repetition är centralt för att eleverna skall ha möjlighet att nå målen. Jag har tidigare arbetat på liknande sätt med andra elevgrupper och jag tror verkligen att vi kan få fler elever att nå längre om vi aktivt och medvetet jobbar med språkförståelse i all undervisning.

Anna Kindblad, pedagog och förstelärare i tal- och språkklasserna, Solbergaskolan