Läslyftet på Wisbygymnasiet

Språkets centrala roll för lärande är tydligt uttryckt i läroplanen för gymnasieskolan och det återkommer även i de olika ämnesplanerna. I kunskapskraven ställs krav på elevens förmåga att resonera, diskutera, analysera och så vidare. Alla dessa förmågor kräver ett rikt språk och det är alla lärares ansvar att hjälpa eleverna att utveckla ett sådant.

 Att arbeta språkutvecklande är självklart för många lärare, men det kan också vara svårt att veta hur det ska göras rent praktiskt. Under läsåret 2017-18 deltar alla Wisbygymnasiets lärare i Skolverkets kompetensutvecklingssatsning Läslyftet och förhoppningen är att det ska ge oss bättre förutsättningar för att kunna hitta vägar till ett språkutvecklande perspektiv på undervisningen i just våra ämnen.

Skolverkets satsning är stor och riktar sig till alla lärare, från förskoleklass till gymnasiet, och handlar om att utveckla lärares språkdidaktik för att förbättra elevernas läsande och skrivande och följaktligen – lärande. Flera av grundskolorna på Gotland har redan deltagit i denna satsning, men detta läsår är det första för gymnasiets lärare.

På gymnasiet har lärarna delats upp i tretton grupper. Grupperna är organiserade programvis och även skolbiblioteket deltar i satsningen. Varje grupp träffas varje vecka enligt en modell för kollegialt lärande. Med stöd av en handledare diskuterar gruppen nyskrivna artiklar som tar upp forskning på området, delar med sig av erfarenheter från sina klassrum och planerar undervisningsaktiviteter tillsammans. Syftet är att tillsammans utveckla undervisningen med ett språkutvecklande fokus. Hur får man syn på språket i sitt ämne?

Nio svensklärare på skolan handleder dessa grupper och går parallellt med det arbetet en handledarutbildning som organiseras av Jönköping University.

I arbetet med Läslyftet är skolan ålagd att jobba med två så kallade moduler framtagna på uppdrag av Skolverket. Under höstterminen jobbar alla tretton grupper med samma modul: Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Den ger en introduktion till det arbetssätt som hela satsningen uppmuntrar till och riktar sig till lärare i alla ämnen. Under våren väljer varje grupp vilken modul de vill fortsätta med. Beroende på gruppens sammansättning passar olika moduler bra. Exempel på moduler att välja mellan till våren är Språk i yrkesämnen, Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen, Språk i matematik och Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär.

Det är naturligtvis inte helt problemfritt att genomföra en så stor satsning som denna, men förhoppningen är att vi efter detta läsår känner att all denna tid vi fått till pedagogisk diskussion har varit givande för oss på olika sätt.

Länk till Lärportalen – Moduler för Läslyftet

Anna-Klara Swahn, lärare i svenska, engelska och religion, Wisbygymnasiet