Att komma igång med auskultation

Till skillnad från det dagliga pratet så behöver reflektion som ska leda framåt ske under strukturerade former

Ända sedan jag var lärarstudent och fick besök på lektioner av olika lärarutbildare har samtalet kring undervisning varit en, för mig, god väg till att bli säkrare och tydligare i min profession. Vi lär våra elever och vi lär av våra elever dagligen. Visst kan vi då också lära av varandra, kollegor emellan.

Vad säger forskningen?

Skolverket gav 2016 ut en artikel som tar upp hur kollegialt lärande är en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. I artikeln kan en läsa att kollegialt lärande kan se ut på olika sätt. Det som är lika, oavsett modell, är att det är ett strukturerat arbete där vi tillägnar oss kunskap och färdigheter. ”När lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt.”  För att kollegial handledning ska ha effekt hela vägen till förbättrade elevprestationer, visar den forskning Skolverket presenterar, att det finns viktiga faktorer som måste uppfyllas. Ett exempel är att vi pedagoger ges möjlighet att diskutera. Ett annat exempel är att det måste finnas stöd hos skolledningen.

Hos oss på Norrbackaskolan

På den skola jag jobbar, Norrbackaskolan, har vi haft och håller vi på med olika ”lyft”. Först ut var Matematiklyftet där kollegial handledning var ett återkommande moment.  Nu genomför vi Läslyftet, och även där ingår det moment där vi samtalar om undervisning. Min uppfattning är att just dessa moment har varit de som gett störst utbyte. Att ha tid för att prata, utifrån en given punkt, om det som inte gick särskilt bra men att också kunna synliggöra det en gjorde bra. Att diskutera utmaningar och svårigheter och ganska direkt kunna få tips och idéer.

På skolan är vi också inne i en genomförandefas av de resultat PRIO gett. Ett av våra förbättringsområden visade sig vara kollegialt lärande. Mitt försteläraruppdrag riktar sig mot just detta och jag hade en grundidé om hur detta skulle kunna se ut hos oss genom auskultation. Jag fick sedan stor hjälp av kollegor att finputsa på en genomförandeplan. Det vi kom fram till var det viktigaste för att kunna genomföra arbetet var:

  • Arbetet måste vara inbyggt i organisationen. Det bör finnas en period varje termin där tid finns avsatt, så få övriga möten som möjligt, så att alla känner att de hinner auskultera.
  • All personal måste få tid till att läsa in sig på vad forskningen säger om kollegialt lärande.
  • Alla deltar; fritidspedagoger, lärare och skolledare.
  • Det finns en mall som är lätt att använda under auskultationen.
  • Auskultationerna har en fokuspunkt per termin. På hösten en gemensam och under våren en individuell.
  • Det måste finnas tid avsatt av skolledningen så att all personal gemensamt kan få lyssna till de tankar, idéer och goda exempel som kommit fram.

Hur har det fungerat?

Lärare på skolan valde att genomföra den första auskultationen med fokus på hur vi arbetar med begrepp i olika ämnen. Just nu så sammanställs de tankar, funderingar och tips som kommit fram och de kommer snart att presenteras för arbetslaget. Någon har tyckt att det varit lärorikt och roligt att besöka kollega och att få besök av kollega. Någon har tyckt att det varit lite jobbigt att få besök. Oavsett hur vår känsla varit så uppfattar jag det som att vi alla har lärt oss av varandra. Vi har haft givande diskussioner och de flesta ser fram emot att auskultera igen. Några smakprov på vad vi sett och vad som sagts kommer här:

”Du kopplar ihop vardagsspråket med skolspråket på ett tydligt sätt”

”Begreppet sporrar kom upp och då visar du visuellt, praktiskt och förklarar med ord vad det betyder”

Nu under våren så fortsätter vi arbetet med omgång två då en själv väljer fokuspunkt. Det ska bli spännande att se vad vi kan lära oss där!

Susanne Sundstrand, lärare, Norrbackaskolan


Referenser

De två citat som finns i texten kommer från Skolverkets artikel ”Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling”. Länken till artikeln verkar inte längre fungera men om någon vill ha en kopia kan ni bara höra av er till mig: susanne.sundstrand@edu.gotland.se