En tillgänglig utbildning för ALLA!

Vad är det? Att alla barn och ungdomar ska ha en likvärdig utbildning tycker vi nog alla. Men är det så? Jovisst tänker nog de flesta, men om man tänker lite till så kanske det finnas mera vi kan göra. Såklart känner många av er igen detta från den kursen som SPSM har och som flera av oss redan gått.

Börjar från början, vad är SPSM? Ni som vet kan läsa nästa stycke istället, men om inte någon vet ännu så är detta stycke för er. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att våra barn och ungdomar ska få så bra förutsättningar som det bara går oavsett funktionsförmåga. Deras hemsida är en underbar plats full med information, hjälp, kurser och materiel. Men kanske allra bäst är att man där kan fråga en rådgivare som svarar på det mesta som man behöver hjälp med när det handlar om funktionsnedsättningar.

I skollagen står det om en likvärdig skola och att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, att de ska göra det i lokaler och med den utrustning som behövs. För att detta ska fungera så måste vi i skapa en miljö som ger möjligheten till detta, miljön ska vara likvärdig och tillgänglig för alla. Med miljö menar jag inte bara den fysiska utan även den social och pedagogiska.

SPSMs utbildning ”En tillgänglig utbildning, Så gör vi det möjligt” utgår från ett värderingsverktyg, samt ett lärmaterial, DATE. Med hjälp av värderingsverktyget värderar verksamheten sin tillgänglighet utifrån fyra indikatorer. Dessa fyra är: Förutsättningar för lärande, Social miljö, Pedagogisk miljö och Fysisk miljö. Tillsammans skapar de här fyra ett samspel för en bra utbildning. Mycket kort vad som tas upp i de olika områdena är:

Förutsättningar för lärande:  Undervisningens utformning och hur det ser ut i lärmiljön är i fokus i detta område.

Social miljön:  Alla ska få vara och kunna vara delaktiga i ett socialt sammanhang oavsett förutsättningar, en likvärdig skola. Att olikheter är en tillgång och att lyfta just den elevens styrkor och förmågor och att se situationer utifrån barnen eller elevernas perspektiv. Gemenskap och få vara en del av den är så viktigt. Jag säger ofta att man ska tänka på att det räcker med att det är en ny elev, så är det en helt ny grupp.

Pedagogisk miljö: Alla barn och elever behöver en pedagogisk miljö som ger dem förutsättningar att lyckas i sin utbildning. Undervisningen behöver utformas så att alla kan tillgodogöra sig den. Anpassningar som vissa behöver mera av är oftast bra för de flesta.

Fysiska miljö: Vi tänker nog direkt på skolgården och hur utemiljön ser ut. Men det är så mycket mera som är viktigt och den fysiska miljön innefattar allt i skolan som är byggt, både inne och ute. Hur är det med luft- och ljudmiljön till exempel? Ljudmiljön är inte bara det man ska höra utan även det man inte ska höra. Hur lokalerna är utformade är en kanske en stor förändring i en verksamhet. Men att skapa och ändra så att ett rum får fler funktioner är lättare med t.ex. möbleringen. Eller göra en lugnare miljö, genom att ta bort en massa onödigt på väggarna är lätt. Skyltar och tydliga markeringar är ju inte bra bara för våra elever utan även för nyanställda och besökande.

Vi var några förskolor och skolor som var med från starten i regionens satsning via SPSM i att få delta i uppdragsutbildningen ”En tillgänglig utbildning, Så gör vi det möjligt”. Vi som började i aug -17 har i dagarna fått våra intyg på att vi är klara och nu jobbar vi vidare ute i våra verksamheter på olika sätt och delar med oss. Nu är det nya skolor som är i gång med kursen. Målsättningen är att alla förskolor, grundskolor och även gymnasiet ska ta del av den här satsningen i regionen. Själv tyckte jag att det verkligen var en bra utbildning som gav flera nya tankar och funderingar, både små och stora. Att bygga om en skolgård är en stor förändring som inte är så lätt att ordna till, men att tejpa trappsteg så att ingen snubblar är lätt att fixa. Lycka till!

Karin Liedberg, förstelärare, Södervärnskolan

Referenser

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola, skola och fritidshem. Härnösand, Specialpedagogiska skolmyndigheten.