Kulturbron 17-18

På Region Gotlands webbplats beskrivs KulturBron som ett koncept som kan implementeras i förskolans verksamhet utifrån barns förutsättningar att använda röst, rörelse och musik. Under läsåret 2017-2018 har Anki Holst, Barbro Markström, Camilla Båge, Gia Schager, Helena Södergren, Kjell Malmros, Krister Dahlström, Maria Wessman-Klintberg, Pierre Wilén arbetat med de olika satsningarna inom ramen för KulturBron.

Rätt till kultur

För att ge fler barn tillgång till det utbud av kultur vi kan erbjuda genom Kulturskolan har vi genomfört kontinuerlig undervisning i dans, sång och rytmik. Genom att inkludera förskolans pedagoger i planering och genomförande bidrar detta även till att höja kompetensen i förskolan kring hur man anpassar sång och rörelse på rätt sätt för barn. Pedagoger från Kulturskolan har besökt barngrupper i förskolorna Bogen och Linden i Visby och Holken i Klintehamn och vid ett tillfälle per vecka haft Kulturstund med barngrupperna tillsammans med deras pedagoger. Kulturaktiviteten har till stor del utgått från boken Rösträtt – musik på barns villkor, som också använts som underlag i samtal med förskolepedagogerna. I aktivitetens innehåll med dans, rörelser, sånger och ramsor får barnen jobba med puls- och rytmkänsla, kroppsmedvetenhet, rumsmedvetenhet, dynamik och kreativitet. Detta gynnar språkutveckling, uttrycksförmåga, kroppsuppfattning, kommunikationsförmåga. Kulturstunden präglas av delaktighet och inflytande samt lust och glädje.

Kompetensutveckling

Två kompetensutvecklingsdagar har genomförts. Den ena omfattade all förskolepersonal i Hemse och den andra var en fördjupningsdag för förskolepersonalen i Klintehamn. I workshopform har de fått inspiration, tips och idéer om hur man kan arbeta med barn i förskoleåldern utifrån dans, rörelse, rytm, sång, musik och ramsor. Utöver detta har de pedagoger från förskolan som deltagit i projektet fått kontinuerlig kompetensutveckling genom sin medverkan i aktiviteterna i KulturBron.

Digitalt i förskolan

Kulturskolans mediepedagoger inventerade och startade ett pilotprojekt i Väskinde och Romaskolan. Där upptäckte de att det inte fattades vilja utan tid till utbildning. I samråd med personalen togs följande tidsplan fram: 1a mötet samlar vi en grupp på ca 20 personal. 2h introduktion i bl. a iMovie varvat med eget prövande och en enkel ”läxa” på dagens genomgång. 2a mötet. Enskild genomgång av läxan, hur gick det? Eventuella problem löser vi tillsammans, ca 20-30min. Med ny kunskap om sin padda hittar personalen ett nytt projekt som skall genomföras i respektive barngrupp. Alla enskilda projekt som genomförs ute på Förskolorna i barngrupp, samlas i molnet. Där bildar de en gemensam idébank, för all personal inom Regionen. Varje projekt är märkt med mailadress och telefonnr till respektive projektskapare för råd och tips.

Vatten, sopor, dans och musik

Under vårterminen har vi gjort besök i förskolorna Väskinde, Garda, Asken och Forellen. Genom rörelse, sång och ramsor har barnen på ett lekfullt sätt fått bekanta sig med ord och begrepp kopplat till viktiga miljöfrågor. Varje grupp får tre besök och lektionen innehåller: Vattenprat, enklare fakta om vatten. Med sång och rörelse lär vi oss vattnets kretslopp i naturen. Genom improvisation undersöker vi vattnets tre former, flytande, fast och ånga. Enklare fakta om avfall, varför inte allt i samma påse? En ramsa i rörelse, Miljörappen, en taktfast uppmaning till oss alla. Projektet har främjat barnens kommunikation och språkutveckling. Genom ramsor, sånger, rytmik, dans och kontaktövningar har barnen lärt sig om andra språk och kulturer, om våra likheter och olika förutsättningar även ur ett globalt perspektiv. Projektet har även fungerat kompetenshöjande för förskolans personal som deltagit och dokumenterat arbetet.

Gitarrkurs

I samband med att vi arbetat i dessa projekt, lyftes också önskemålet att personalen på förskolorna skulle erbjudas en baskurs i enkelt gitarrspel. En av våra gitarrpedagoger involverades därför. Det som från början riktades mot de aktuella förskolorna, har nu också kunnat erbjudas fler förskolor/avdelningar. Pedagogen har skapat ett material med ett 20-tal enklare sånger och övat in 6-8 stycken av dessa med personalen. De har sedan kunnat gå vidare på egen hand med stöd av materialet. Fortfarande har vi en kö med förskolor/avdelningar som önskar få samma insats.

KulturBron 18-19?

Satsningen växer snabbt och efterfrågan från förskolan är fortsatt stor. Inför kommande läsår har vi ambitionen att stärka samordningen mellan de olika projekten samt dialogen mellan förskolan och Kulturskolan. Behovet av att dokumentera och synliggöra arbetet har också ökat i takt med att projekten sprider sig över ön och intresset ökar.

Gia Schager, Danspedagog, Kulturskolan


Referens

Om Kulturskolan Gotland