Vad är studie- och yrkesvägledning?

Sedan juli 2014 har vi en samlad studie- och yrkesvägledarorganisation på Gotland. I organisationen ingår alla som jobbar som vägledare inom Region Gotlands skolor. Gruppen leds av biträdande enhetschefen för Arbetsmarknadsenheten Hanna Karlsson.

Målsättningen med vägledning är att alla barn och elever under sin skoltid ska ges likvärdiga möjligheter att, på många olika sätt, komma i kontakt med arbetslivet, lära sig mer om sig själva och öva på valsituationer. Aktiviteterna och insatserna ska givetvis anpassas efter elevernas intressen, ålder, mognad samt lokala förutsättningar.

Region Gotland har skapat en plan, ”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotland skolor”, som sträcker sig från förskoleklass upp till vuxenutbildningen och omfattar olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter. Planen ska bidra till en likvärdig vägledning som följer eleverna som en röd tråd genom alla stadier och skolformer. Planen ligger i Docpoint och revideras just nu under våren 2018.

Planens syfte är även att öka medvetenheten om att studie- och yrkesvägledning ska ingå i all undervisning och att all personal i våra verksamheter bidrar till att öka elevernas valkompetens genom vägledande insatser. Man pratar om vägledning i vid bemärkelse, som betyder all den verksamhet som ger kunskap och stöd för eleven att fatta beslut om framtiden.

Utdrag ur arbetsplanen

Exempel på en aktivitet

Yrkesträd/Släktträd

Denna aktivitet syftar till att eleverna får syn på vilka yrken de har i sin släkt. Det lär dem säkert en hel del nya yrken, men också en chans att reflektera över om det finns många med liknande yrken i släkten. Vad kan det bero på? Det ger också ett historiskt perspektiv, yrken som kanske inte finns längre. Men det ger även eleverna möjlighet till ökad självkännedom.

 • Eleverna får i uppgift att gå hem och intervjua föräldrar och/eller släktingar om deras yrken, utbildningar och drömmar.
 • Eleverna kan skriva egna intervjufrågor eller så förbereder läraren frågor att utgå ifrån.
 • Använd ett färdigt träd eller låt eleverna rita ett träd med grenar. När de sedan gjort sina intervjuer ska de skriva yrken på utklippta blad och klistra in i sitt släktträd.
 • Detta kan göras på iPad/dator eller som en klipp- och klistraövning. Ett tips är att klistra in fina bilder på något som kan kopplas till yrket.
 • Sätt upp träden i klassrummet eller visa på smartboard och låt eleverna berätta för sina kamrater.
 • Diskutera om några av yrkena inte finns längre och i så fall varför?

Reflektion

I Läroplanen står det att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Eleverna behöver reflektera kring denna övning för att få en ökad förståelse för vad som påverkar deras val i livet. De får insikt i hur yrkeslivet har förändrats historiskt samt en ökad medvetenhet om traditionsbundna val. Tror eleverna att deras framtida val av yrke kan påverkas av vad medlemmarna i familjen/släkten har arbetat med, varför, varför inte?

Kopplingar till Lgr11

 • Svenska: Genom undervisningen i svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift.
 • Historia: Skildringar av livet förr och nu. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Bild: Framställning av berättande bilder.

Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Skolverket har gett ut en skrift med allmänna råd kring arbetet med studie- och yrkesvägledning, som de hoppas ska fungera som ett stöd och inspiration i arbetet ute på skolorna. Råden är tänkta som rekommendationer om hur huvudmannen, rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare kan jobba för att uppfylla de krav som finns fastställda i förordningar, skollag och läroplaner kring studie- och yrkesvägledning. Där står bland annat en del kring syftet till vägledning och varför vägledning är en viktig del i det livslånga lärandet plus ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess. Syftet beskrivs på s 12:

”Studie- och yrkesvägledning syftar till att individen, utifrån sina förutsättningar ska:

 • Bli medveten om sig själv
 • Bli medveten om olika valalternativ, såsom utbildningar och yrken
 • Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
 • Lära sig att fatta beslut
 • Lära sig att genomföra sina beslut”

Ett viktigt budskap i de allmänna råden är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och yrken. Denna bild finns på s 13 i de allmänna råden som förklaring:

Förklaringar och utdrag

Vägledning i vid bemärkelse

Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval.

Vägledning i snäv bemärkelse

Vägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Oftast sker detta med äldre elever och individer.

Utdrag ur Lgr 11 – läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Rektorn har ett särskilt ansvar för:

 • att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning.
 • att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Alla som arbetar i skolan ska:

 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.
 • ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
 • bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Läraren ska:

 • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.
 • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning.

Studie- och yrkesvägledaren eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter ska:

 • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning.
 • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser.

Utdrag ur Lgy11 – läroplan för gymnasieskolan

Rektor har ett särskilt ansvar för:

 • samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas, så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. Samt att stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen
 • att utbildningen organiseras så att den så långt som möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks samt att studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke.
 • att undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta.

Alla som arbetar i skolan ska:

 • sträva efter att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering.
 • nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen.
 • sträva efter att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper och ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha.
 • efter en av rektor gjord arbetsfördelning, i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås och i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.
 • efter en av rektorn gjord arbetsfördelning informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.
 • efter en av rektorn gjord arbetsfördelning bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke och i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans personal och i samhället utanför skolan.

Utdrag ur LVUX 12 – läroplan för vuxenutbildningen

Rektor har ett särskilt ansvar för:

 • att studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av framtida utbildning och yrke.

Alla som arbetar i skolan ska:

 • bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovation. Därigenom utvecklar eleverna förmågor som är värdefulla i arbets- och samhällslivet och vid vidare studier samt underlättar för dem att starta och driva företag.
 • säkerställa att eleverna ges en grundläggande kunskap om arbetsmarknaden.
 • efter en av rektorn gjord arbetsfördelning motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.
 • efter en av rektorn gjord arbetsfördelning bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke samt informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och yrkesverksamhet
 • uppmuntra eleverna att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som kan uppfattas som kvinnligt och manligt.

Stort tack för att du hängde med ända till slutet av detta inlägg!

Susanne Svensson, Verksamhetsutvecklare skola/arbetsliv, Arbetsmarknadsenheten


Referenser

Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013)

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor (2016)