Ett behov av förändring, del 2

I början av oktober reste ett förväntansfullt gäng av studie- och yrkesvägledare från Gotland till den internationella vägledarkonferensen IAEVG – The International Association of Educational and Vocational Guidance. I del ett kunde du läsa om konferensens syfte och invigning. I detta avslutande inlägg får du läsa om ett urval av föreläsningar kopplat till oss alla i skolans värld.

Euroguidance

Euroguidance är ett nätverk som består av nationella informations- och resurscenter för vägledning i 34 länder i Europa. Nätverket bildades 1992 på initiativ från Europeiska kommissionen. Bakgrunden var att vägledning ansågs och fortfarande anses ha en viktig roll att fylla inom ramen för EU: s utbildnings- och sysselsättningspolitik. Man talar om livslång vägledning till stöd för det livslånga lärandet och sätter en stor tilltro till vägledningens förmåga att bidra till en ökad rörlighet mellan länderna.

Deras work shop startade med en presentation av just deras arbete och de hade samlats från 8 olika Euroguidance-kontor för att ha denna work shop tillsammans. Först fick vi diskutera i små grupper om vad vi tror det kommer behövas för kompetenser i framtiden för att lyckas i utbildning och arbete i Europa och resten av världen. Vi diskuterade och skrev in våra svar i Menti.com (en interaktiv sida där vi i realtid kan se vad alla svarat). De ord som flest grupper hade svarat skrevs med fet text.                                                            

Därefter presenterades och förklarades EU:s nyckelkompetenser (EU Key Competency Framework 2018):

 • Läs- och skrivkunnighet och språkkunskaper
 • Matematik, naturvetenskap och teknik
 • Digital kompetens
 • Personlig och social kompetens och lärandekompetens
 • Medborgarkompetens
 • Entreprenörkompetens
 • Kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

EU-kommissionen arbetar tillsammans med EU-länderna för att stärka nyckelkompetenserna – dvs. de kunskaper, färdigheter och attityder som vi alla behöver för att utvecklas som människor, få ett jobb och delta i samhällslivet. Just Euroguidance arbete går ut på att främja nyckelkompetenserna genom att:

 • Erbjuda utbildning, fortbildning och livslångt lärande för alla
 • Stödja personal inom utbildningssektorn
 • Främja livslångt lärande genom många olika inlärningsmetoder och sammanhang för lärande
 • Utforska olika metoder för bedömning och validering av nyckelkompetenserna.

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet (UHR) som erbjuder Euroguidance tjänster med massor av olika saker både för lärare och studie- och yrkesvägledare. Vill du som jobbar i skolan ha förslag på internationella utbyten med din skola eller kanske inspiration för att jobba med de globala målen kan du se massor på deras webbplats Den globala skolan.

Hur involverar vi föräldrarna i sina barns studie- och karriärval?

Denna föreläsning hade två talare, Anne-Marie Oomen från Storbritannien och Andreas Frey från Tyskland. Bägge var forskare och hade gjort studier i sina hemländer där de studerat hur skolor jobbat för att inkludera föräldrarna och få dem aktiva i sina barns studie- och yrkesval.

I Storbritannien hade en gymnasieskola jobbat aktivt med både elever och föräldrar för att få föräldrarna, som inte själva hade några fortsatta studier efter gymnasiet, att bli mer ”påklädda” med information och workshops om vidare studier. Detta arbete genomfördes för att visa på de möjligheter som finns för att plugga vidare och klara av dessa studier. Man hade erbjudit elev- och föräldrakvällar med varierat innehåll för att få inspiration, information och grupparbeten kring fortsatta studier och uppdateringar om nyheter i skolvärlden. Det man framförallt hade märkt som en framgångsfaktor var att just föräldrarna själva blev nyfikna och intresserade av möjligheten att själva kunna studera vidare nu i vuxen ålder. Det blev också ett positivt resultat genom att fler elever faktiskt valde att vidareutbilda sig efter gymnasietiden än de tidigare gjort.

Andreas Freys studie från 2010 grundade sig på en undersökning om påverkansfaktorer kring val av studier och karriär bland unga elever i en medelstor stad i Tyskland. Störst påverkan, av svaren eleverna gav, visade det sig att föräldrarna hade. Man diskuterade bland annat val, karriär, olika jobb, fick hjälp med jobbansökningar med mera hemma runt köksbordet och föräldrarna hade större inflytande än både vänner, egna arbetserfarenheter och  skolan.

Ca 85% av eleverna upplevde att de påverkats/influerats av föräldrarna, men nästan 80% tyckte att de påverkats av lärare i skolan, nästan 50% hade påverkats av media och ca 60% av den studie- och yrkesvägledning de fått. Alla vi som jobbar i skolan har alltså både medvetet och omedvetet stort inflytande på våra elevers framtida studie- och karriärval.

Som en av slutsatserna i studien påpekade Andreas Frey att skolan bör satsa mycket på att informera föräldrarna om karriärval, arbetsmarknadens behov, studievägar mm under hela elevernas skoltid, inte bara under de perioder då det ska ske val (vid till exempel övergångar till nytt stadium). Då föräldrarnas egna bakgrund, deras möjligheter att stötta sitt barn och egna erfarenheter av studier och karriär varierar så pass mycket bör skolor satsa både tid och resurser på att “utbilda” föräldrarna kring detta. Man behöver också kartlägga och lägga större resurser på de elever som inte har bra stöttning hemifrån.

NVL – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Många av föreläsningarna och seminarierna var från våra nordiska grannländer. Det var både intressant och spännande att kunna jämföra våra olika skolsystem med varandra. På många seminarier gavs det också chansen för oss att diskutera och samtala kring likheter och skillnader i bland annat just vägledningsområdet och möjligheterna till vidare studier.

Det nordiska nätverket för vuxnas lärande har som mål att årligen ses och samtala och byta erfarenheter kring utbildning, validering av betyg, digitalisering, fortbildning mm i våra fem nordiska länder plus Färöarna, Åland och Grönland. Deras webbplats innehåller alltid de senaste nyheterna kring vad som är på gång i dessa nationers utbildningssystem och andra viktiga nyheter. Även ett flertal spännande rapporter finns att läsa där. I och med vår globaliserade värld och möjligheterna att både kunna byta jobb och studera upp i vuxen ålder samtalades det ofta under konferensen om det livslånga lärandet och att ge vägledning för vuxna.

Mette Werner Rasmussen, vägledare på Jobcenter i Köpenhamn i Danmark, var en av de som föreläste om just vuxenvägledning och Danmarks e-vejledning. Våra nordiska grannländer ligger nämligen i framkant med att erbjuda vägledning i chatt, via videosamtal, via Facebook-sidor mm. Även vägledare från Finland och Norge vittnade om samma sak. En föreläsare från Finland tipsade om en arbetsbok som man jobbat fram kring just viktiga framtidsfrågor, Framtiden – full av möjligheter.

Mette Werner Rasmussen har varit med att skriva en rapport där nätverket kartlagt likheter och skillnader i de nordiska vägledarutbildningarna generellt samt specifikt utifrån vilken arbetslivskunskap som erbjuds inom ramen för utbildningarna. Man har också genomfört en empirisk undersökning av vägledarnas kunskaper i och behov av arbetslivs- och arbetsmarknadskunskaper. Vill man läsa vidare om allt detta på webbplatsen Aspekter på Arbetslivskunskap i Nordisk Vuxenvägledning.

Slutord

En stor behållning av denna resa var att få tid att umgås som grupp. Många av oss vägledare är ensamma i vår yrkesgrupp på våra skolor och hinner bara ses ibland. Att få möjligheten att under tre dagar även få påfyllning av massor av matnyttigt, koppla ihop teori med praktik och samtala med vägledare från jordens alla hörn var fantastiskt.

Nu i höst har vi påbörjat arbetet med att smälta alla intryck och göra något konkret av allt det vi fått med oss hem till Gotland. Vi är både stärkta i vår profession och fyllda med en hel del nya idéer att omsätta i praktiskt arbete.

Susanne Svensson, Verksamhetsutvecklare skola/arbetsliv, Arbetsmarknadsenheten

Referenser

The International Association of Educational and Vocational Guidance (IAEVG)

Universitets- och högskolerådet

Den globala skolan

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL)

Framtiden – full av möjligheter

Aspekter på Arbetslivskunskap i Nordisk Vuxenvägledning