Arbetar du efter cirkelmodellen?

Att arbeta efter cirkelmodellen i alla ämnen stöttar alla elever, de får en större möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och nå fler och högre kunskapsmål.

Om man som lärare undervisar i cirkelmodellens alla faser kommer man att märka att eleverna inte bara får nya fakta- och språkkunskaper, som de på ett tydligt sätt kan visa både sig själva och sin lärare, de får dessutom en utökad studieteknik.

Cirkelmodellen är en språkutvecklande arbetsmetod som kan användas i alla årskurser och i alla ämnen, i teman och enstaka lektioner.

Här följer en kort presentation av cirkelmodellens fyra faser. Vilka för eleverna inte kommer att uppfattas som olika faser, utan som en naturlig undervisningsföljd.

Fas 1

Läraren presenterar temat och vilka målen är för det och tar därefter reda på vilka förkunskaper eleverna har i ämnet. Bygger tillsammans med eleverna upp en gemensam kunskap inom ämnesområdet, där nya ord och begrepp – med bildstöd, bearbetas och tydliggörs (för repetition under hela temat) tex på blädderblock eller lämpligt webbprogram.

Fas 2

Efter att ha repeterat ämneskunskaperna går man över och arbetar med att studera texter inom det ämnesområde och genre som temat handlar om för att få förebilder.

Är målet att skriva en beskrivande rapport, så studerar man texter inom den genren, är målet att skriva en argumenterande text så studerar man texter inom den genren, är målet att skriva en narrativ text studerar man texter inom den genren osv.

Detta för att eleverna verkligen ska lära sig vad som är det genretypiska. Vilken struktur texten ska ha, vilka sammanlänkande ord man använder och vilka andra språkliga drag som hör ihop med genren de ska skriva i.
För att eleverna ska veta hur de ska göra, måste de få studera och på olika sätt arbeta med texter inom samma genre.

Fas 3

Efter att ha repeterat ämneskunskaperna är nu eleverna redo att tillsammans med läraren skriva en modelltext. Eleverna står för innehållet i texten och läraren står för formen. Eleverna visar här sina gemensamma ämneskunskaper och genom att läraren skriver, lär sig eleverna meningsbyggnad och struktur. De får gemensamt visa sina kunskaper och får en modell på hur deras egen text ska se ut.

Fas 4

Efter att återigen ha repeterat ämneskunskaperna är nu eleverna redo att själva eller i par skriva en text i ämnet. De har nu fått lära sig ämneskunskap, genrestruktur, ett utökat ordförråd och studieteknik.
De är nu redo är tydligt kunna visa både sig själva och sin lärare att de uppnått målen med temat.

Att undervisa enligt cirkelmodellen gör undervisningen språkutvecklande, syften och mål tydliga och betydligt lättare för alla elever att nå.

Ewa Kolmodin Weijmar, Gråboskolan


Referenser

Karin Pettersson (2018). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 : cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT. Lund: Studentlitteratur.

Björn Kindenberg, Maria Wiksten (2017). Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet. Stockholm: Natur & kultur.

Pauline Gibbons (2016). Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.